Zásady ochrany súkromia

ČO SÚ TO OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje sú akékoľvek údaje o osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, často podľa mena, čísla účtu, polohy, online identifikátora alebo iných faktorov špecifických pre danú osobu.

Osobné údaje môžu zahŕňať "údaje osobitnej kategórie" týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského presvedčenia, členstva v odboroch, fyzického alebo duševného zdravia, odsúdení za trestné činy a obvinení.

Vo všeobecnosti nezhromažďujeme "údaje osobitnej kategórie" o návštevníkoch našich webových stránok alebo našich zákazníkoch.

Viac informácií o tom, ako môžeme používať vaše osobné údaje, nájdete nižšie.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME, A SPÔSOB ICH POUŽITIA

Naše webové stránky môžete navštíviť a prezerať si ich bez toho, aby ste poskytli svoje meno alebo kontaktné údaje.

Podobne ako mnohé iné webové stránky, aj náš server zaznamenáva informácie o vašom operačnom systéme, softvéri prehliadača, adrese internetového protokolu (IP) a univerzálnom lokátore zdrojov (URL) vrátane dátumu a času návštevy našej webovej stránky.

Súbory cookie používame na analýzu toho, ako návštevníci používajú našu stránku, a na poskytovanie určitých funkcií, viac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Okrem toho vás informujeme, že spoločnosť Google používa vaše osobné údaje, ak s tým na našej webovej lokalite súhlasíte. Viac informácií nájdete na stránke spoločnosti Google o ochrane osobných údajov a podmienkach.

Pri nakupovaní na našej stránke alebo pri prihlásení sa na odber informačných bulletinov môžete poskytnúť svoje kontaktné údaje (meno, adresu, spoločnosť, pracovnú pozíciu, e-mailovú adresu, telefónne číslo).

Ak si od nás zakúpite produkty, môžeme vaše osobné údaje použiť nasledujúcimi spôsobmi.

1. Aanvragen en informatie:

vragen te beantwoorden of u de gevraagde informatie te verstrekken

● om verkoop en aanvragen te volgen

● om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten

● om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen op onze website

● om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden door u de meest relevante producten en aanbiedingen op het internet te tonen en u de meest actuele informatie over onze producten en diensten toe te sturen

2. Objednávky:

● na spracovanie vašej objednávky

● na pomoc s akýmikoľvek otázkami, ak ste začali objednávku, ale nedokončili ste ju

● na správu prepravy, vrátenia a vrátenia peňazí

3. Vzťahy so zákazníkmi:

● kontaktovať vás (v súlade s oprávnenými záujmami) s cieľom získať váš názor na naše produkty a služby

● na zverejnenie trendov a/alebo zlepšenie užitočnosti a obsahu našej webovej stránky

● na sledovanie aktivity na našej webovej lokalite s cieľom poskytnúť vám personalizovanejší online zážitok a zasielať vám najaktuálnejšie informácie o našich produktoch a službách

● na prepojenie so sociálnymi sieťami a službami, napríklad na reklamné účely

● na účely prieskumu trhu prostredníctvom sledovania aktivity na našej webovej lokalite (na anonymnom základe) s cieľom identifikovať trendy a/alebo zlepšiť užitočnosť a obsah

● na meranie účinnosti našich marketingových kampaní pomocou analýzy e-mailov na sledovanie odoslaných e-mailov, počtu odoslaných e-mailov a počtu kliknutí.

4. Iné:

● na účely zodpovednosti za kvalitu výrobkov

● na prácu s otázkami a sťažnosťami

● na všeobecné účtovníctvo

POROZUMENIE ZÁKAZNÍKOM

Aby sme mohli poskytovať lepšie služby, chceme pochopiť nákupné zvyklosti našich zákazníkov, ako si zákazníci vyberajú produkty a služby, ktoré nakoniec kupujú, ktoré aplikácie a technológie zákazníci najradšej používajú a ako úspešné boli naše reklamné a marketingové kampane. Na tento účel môžeme použiť niekoľko rôznych metód:

Nikdy nevidíme ani neukladáme údaje o vašej platobnej karte.

Na meranie účinnosti našich marketingových kampaní používame e-mailovú analytiku. Marketingové e-maily obsahujú pixel, ktorý sleduje, koľko e-mailov bolo odoslaných, koľko z nich bolo otvorených, či boli e-maily preposlané a či bolo kliknuté na odkazy v e-maile.

Môžeme sledovať iné webové stránky, ktoré navštevujete, a produkty a služby, ktoré vyhľadávate pomocou vyhľadávačov, aby sme vám poskytli informácie o produktoch, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

Môžeme používať sociálne médiá na lepšie zacielenie našej reklamy a zvýšenie relevantnosti toho, čo vidíte.

Na sledovanie online aktivít používame aj súbory cookie. Viac informácií o tom nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie. Informácie zozbierané pomocou súborov cookie samy o sebe neidentifikujú návštevníka našej stránky.

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na vyššie uvedené legitímne obchodné účely.

Ak ste návštevníkom webovej lokality, vaše údaje budeme uchovávať po obmedzenú dobu, aby sme mohli reagovať na vašu žiadosť, poskytnúť vám potrebné informácie alebo vám zaslať aktualizácie o našich produktoch a službách.

Ak uskutočňujete jednorazový nákup, záznamy o transakciách zvyčajne uchovávame 7 rokov.

Vaše údaje môžeme uchovávať dlhšie, ak na to máme závažné právne dôvody, napríklad ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, alebo ak je to potrebné na obhajobu alebo trestné stíhanie.

SPOLUPRÁCA S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB

Ako väčšina organizácií, aj my využívame poskytovateľov služieb na správu našich webových stránok a IT systémov a na realizáciu marketingových kampaní. Spolupracujeme aj s dodávateľom, ktorý nám poskytuje doručovacie služby.

Týmto spoločnostiam poskytujeme len informácie, ktoré potrebujú na poskytovanie služieb, na ktoré sme si ich najali, a majú zakázané používať tieto informácie na akékoľvek iné účely. Vždy, keď zdieľame osobné údaje o našich zákazníkoch alebo návštevníkoch našich webových stránok s našimi poskytovateľmi služieb, uzatvárame zmluvy, ktoré vyžadujú, aby poskytovateľ služieb tieto informácie chránil a udržiaval v bezpečí.

INÉ ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené nasledujúcim tretím stranám na účely opísané nižšie:

● daňovým, colným a spotrebným orgánom

● regulačným orgánom, súdom a polícii

● agentúram na odhaľovanie podvodov

● ústredným a miestnym orgánom štátnej správy

● poisťovniam

● ďalší odborní poradcovia

Vaše osobné údaje môžeme tiež zverejniť, ak sa domnievame, že ich zverejnenie je nevyhnutné na vynútenie alebo uplatnenie našich zmluvných podmienok alebo na inú ochranu našich práv, majetku alebo bezpečnosti našich zákazníkov a ostatných používateľov webových stránok..

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ DO INÝCH KRAJÍN.

Niektoré spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby, môžu mať sídlo mimo Spojeného kráľovstva. V dôsledku toho sa vaše osobné údaje môžu prenášať mimo Spojeného kráľovstva. Zabezpečíme, aby títo poskytovatelia služieb spĺňali všetky právne požiadavky vzťahujúce sa na prenos osobných údajov mimo Spojeného kráľovstva.

BEZPEČNOSŤ

Zaväzujeme sa chrániť osobné údaje, ktoré nám poskytujete. Používame vhodné opatrenia na ochranu informácií, ktoré poskytujete prostredníctvom našej webovej stránky, a informácií, ktoré zhromažďujeme a uchovávame o našich zákazníkoch. Viac informácií nájdete v časti "Internetová bezpečnosť". V rámci spoločnosti obmedzujeme prístup k osobným údajom. Prístup k nim majú len tí zamestnanci, ktorí tieto informácie potrebujú na plnenie svojich povinností.

Prenos informácií cez internet bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť vaše osobné údaje chrániť, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré odošlete prostredníctvom našej webovej lokality, a akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich informácií prijmeme vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, krádežou a neoprávneným použitím, prístupom alebo zmenou.

ZMENY TEJTO POLITIKY

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované v máji 2022. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené tu. Na túto stránku sa pravidelne vracajte.

ODKAZY NA INÉ STRÁNKY

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality, ktoré neprevádzkujeme. Ak tieto odkazy použijete, opustíte našu stránku. Upozorňujeme, že nenesieme zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán. Externé stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré by ste si mali pozorne prečítať.

VAŠE PRÁVA

Zasielanie marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek zrušiť pomocou možnosti odhlásenia v správe alebo kontaktovaním nášho tímu služieb zákazníkom na adrese [email protected].

Ak chcete opraviť alebo aktualizovať akékoľvek iné svoje osobné údaje alebo ak chcete získať kópiu osobných údajov, ktoré uchovávame, obráťte sa na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Predtým, ako budeme môcť odpovedať na vašu žiadosť, budeme možno musieť požiadať o preukázanie vašej totožnosti.

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi môžete mať aj nasledujúce práva:

za určitých okolností právo obmedziť alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov (vrátane profilovania) alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov

ak ste poskytli osobné údaje dobrovoľne alebo ste inak súhlasili s ich použitím, právo odvolať svoj súhlas

za určitých okolností právo získať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo právo požiadať o poskytnutie týchto informácií inej strane (tzv. prenosnosť údajov)

právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov.